Badania geograficzne: definicja, metodologia i funkcja

Badania to działalność naukowa prowadzona w sposób systematyczny. Badania mają na celu znalezienie odpowiedzi na zjawisko w celu uzyskania wiedzy przydatnej w rozwoju naukowym i rozwiązywaniu problemów. Podobnie jak inne dziedziny nauki, również badania geograficzne służą rozwojowi geografii i rozwiązywaniu problemów związanych ze zjawiskami geograficznymi.

Geograficzne obiekty badawcze obejmują geosferę, atmosferę, hydrosferę, kriosferę i biosferę. Geosfera (geosfera) odnosi się do obrazu powierzchni ziemi. Atmosfera (atmosfera) to opis warstw składowych ziemskiej warstwy powietrza. Hydrosfera (hydrosfera) odnosi się do stanu wód na ziemi. Kriosfera (kriosfera) to powierzchnia ziemi pokryta warstwą lodu. Wreszcie biosfera (biosfera) odnosi się do żywych istot żyjących na ziemi.

Natura badań geograficznych

Istnieje pięć cech charakterystycznych badań geograficznych. Po pierwsze, związane ze zjawiskami na Ziemi. Ponadto badania te rozpoznają również stan środowiska w różnych formach.

Badania w tej dziedzinie pozwalają również określić rolę człowieka w interakcji z przyrodą i jej środowiskiem. Badania geograficzne mogą również ułatwić dostrzeganie porównań między regionami i uczyć nauk o cechach obszarów na powierzchni Ziemi.

Metody badawcze

W prowadzeniu badań geograficznych istnieje pięć powszechnie stosowanych metod badawczych, a mianowicie badania terenowe, mapowanie, wywiady, ilościowe oraz wykorzystanie środków naukowych.

Badanie terenowe to bezpośrednia obserwacja w polu lub obszarze będącym przedmiotem badań. Chodzi o to, że naukowcy mogą bezpośrednio poznać i zrozumieć powierzchnię Ziemi i działalność człowieka. Prowadząc badania terenowe, naukowcy mogą bardziej szczegółowo poznać szczególne cechy powierzchni ziemi.

(Przeczytaj także: 4 techniki zbierania danych w badaniach społecznych)

Następna metoda to mapowanie. Odbywa się to poprzez zaznaczenie i wybranie różnych informacji na temat obszaru lub obszaru, który ma zostać zmapowany. Dokonując selekcji, badacz może uwzględnić tylko te informacje o obiekcie, które są potrzebne do opisania miejsca, wzoru i cech geograficznych na mapie.

Wywiad czasami jest również używany w badaniach geograficznych, aby znaleźć ważne informacje od respondentów na temat rzeczy, które są ważne dla badań. Badacze zadają pytania, na które odpowiedzą respondenci. Ta metoda jest zwykle stosowana, gdy informacji, które muszą być znane, nie można uzyskać na podstawie obserwacji.

Ilościowy to metoda badawcza obejmująca obliczenia matematyczne i statystyczne. Generalnie wyniki badań będą przetwarzane przy pomocy komputera. Ta metoda pomaga naukowcom uprościć złożone informacje. Wyniki badań można również przedstawić w prosty sposób.

Wreszcie, badanie to można również przeprowadzić za pomocą wykorzystanie środków naukowychjednym z przykładów jest teledetekcja. Teledetekcja pomaga naukowcom zidentyfikować i zbadać powierzchnię Ziemi, do której trudno dotrzeć w ramach badań terenowych.

Geograficzne funkcje badawcze można podzielić na trzy kategorie: eksploracyjną, weryfikacyjną i rozwojową.

Funkcja eksploracyjna oznacza, że ​​badania mogą wnieść nowe koncepcje, teorie lub zasady znalezione w badaniach na korzyść rozwoju geografii. Funkcja weryfikacji odnosi się do badań, które sprawdzają prawdziwość hipotezy postawionej wobec badanego problemu. Wreszcie funkcja rozwojowa oznacza, że ​​badanie testuje poprawność postawionej hipotezy na tle badanego problemu.

Najnowsze posty