Rola Banku Światowego w gospodarce światowej

Bank Światowy (BI) odgrywa bardzo ważną rolę w porządku gospodarczym na świecie. Bank Światowy, jako najwyższy organ finansowy podlegający Ministerstwu Finansów Republiki Świata, jest sercem gospodarki. Niewątpliwie zakłócenie wyników Banku Światowego spowoduje kryzysowe wstrząsy na kołach gospodarki.

Zatem pozycja Banku Światowego jest tak ważna w gospodarce światowej, ważne jest również, abyśmy wiedzieli więcej o tym banku centralnym. Jaka jest rola Banku Światowego w gospodarce światowej? Oto kilka z nich, które możemy zebrać, posłuchajmy!

  1. Utrzymaj stabilność monetarną

Bankowi Światowemu nie jest łatwo określić właściwą politykę pieniężną, zwłaszcza w zakresie ustalania właściwych i zrównoważonych stóp procentowych. Gdzie stopa procentowa Banku Światowego będzie generalnie punktem odniesienia dla banków przy wypłacie kredytów wspierających rozwój gospodarczy. Jeśli Bank Światowy zastosuje zbyt wąską stopę procentową, stanie się tak, że różne rodzaje działalności gospodarczej nie zostaną uruchomione, próżniowe, a nawet umrą.

Z drugiej strony, jeśli Bank Światowy będzie zbyt pobłażliwy w ustalaniu stóp procentowych, spowoduje to wiele naruszeń i nadużyć, które będą miały negatywny wpływ na krajową gospodarkę. Często opiera się na nich polityka pieniężna Banku Światowego ramy celu inflacyjnego, który ma stworzyć dobrą i zrównoważoną stabilność monetarną w celu wsparcia wzrostu krajowej gospodarki.

  1. Utrzymywanie rezerw walutowych kraju

Wymiana walut jest jednym z ważnych aktywów posiadanych przez dany kraj. Im większy dochód lub wymiana zagraniczna kraju, tym kraj będzie zaawansowany i pełen innowacji. I odwrotnie, jeśli kurs wymiany walut jest niski, postęp i dobrobyt w kraju są trudne do osiągnięcia. W tym przypadku rolą Banku Światowego jest utrzymanie istniejących rezerw walutowych poprzez wdrożenie dwóch systemów, a mianowicie: Rezerwy wewnętrznej, która ma obsługiwać ilość pieniądza krążącego we wspólnocie; oraz rezerwa zewnętrzna, czyli zajmowanie się międzynarodowymi instrumentami płatniczymi.

  1. Nadzór nad bankowością

Bank Światowy jest liderem wśród innych banków. Oczywiście rola Banku Światowego nie jest arbitralna. W tym przypadku BI odpowiada za nadzór nad bankami pod jej auspicjami.

Istnieją dwa sposoby nadzoru sprawowanego przez Bank Światowy, a mianowicie: Nadzór ostrożnościowy mianowicie przez prowadzenie nadzoru w celu nakierowania osób w banku, aby były chronione, aby mogły przetrwać, tak aby można było chronić nawet interesy społeczności; i nadzór monetarny pełni funkcje nadzorowania wartości waluty danego kraju, tak aby bank mógł wspierać politykę pieniężną i inne polityki rządowe.

Jako bankier, a także agent i doradca rządu, Bank Światowy zajmuje się: nadawaniem uprawnień rachunkom rządowym; Dostarczanie i udzielanie pożyczek tymczasowych klientom; Udzielaj i udzielaj specjalnych pożyczek; Wykonywanie transakcji związanych z kupnem i sprzedażą walut obcych; Otrzymywać zapłatę wszelkich podatków; Analizuj problemy ekonomiczne.

W międzyczasie, w roli agenta i doradcy rządowego, prowadzi się szereg działań, w tym: Zarządzanie i poszukiwanie wyjścia z długu publicznego; Świadczenie usług spłaty odsetek z tytułu zadłużenia; Zapewnij udogodnienia i informacje dotyczące stanu rynku pieniężnego i kapitałowego.

  1. Nadzoruj wyniki instytucji finansowych

Bankowość jako instytucja finansowa jest bramą dla wszystkich grup w działalności gospodarczej. Tworzenie i utrzymywanie zdrowych i dobrze funkcjonujących instytucji finansowych jest obowiązkiem i nadzorem Banku Światowego. Funkcja i rola w nadzorowaniu i określaniu właściwych regulacji i egzekwowania prawa instytucji finansowych są w gestii Banku Światowego.

  1. Reguluj i utrzymuj płynne działanie systemu płatności.

Mówiąc o systemie płatności, z pewnością napotkamy złożone problemy. Często zdarza się to, że zaniedbanie jednej ze stron spowoduje problem, zwłaszcza w płynnym działaniu systemu płatności. Aby temu zaradzić i utrzymać płynność systemu płatniczego, Bank Światowy wdrożył mechanizm i regulacje zdolne do zmniejszenia ryzyka w systemie płatniczym, który ma tendencję do wzrostu.

(Przeczytaj także: Powody, dla których świat nie jest wart nazywania go krajem rozwiniętym)

Bank Światowy podjął kilka sposobów, w tym wdrożenie usystematyzowanego systemu płatności czas rzeczywisty który często nazywany jest systemem Real Time Gross Settlement (RTGS), co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz szybkości i dokładności systemu płatności. Ponadto Bank Światowy rutynowo monitoruje, dostrzega i identyfikuje potencjalne ryzyka w systemie płatności.

  1. Jako sieć bezpieczeństwa systemu finansowego.

Rola Banku Światowego w tym przypadku jest uzyskana, ponieważ Bank pełni funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji (LoLR). Rolę tę można zaliczyć do tradycyjnej roli Banku Światowego jako banku centralnego. Rola ta ma dobry wpływ, zwłaszcza na zarządzanie kryzysowe, co jest przydatne dla uniknięcia niestabilności systemu finansowego.

Rola ta obejmuje zapewnienie płynności w warunkach normalnych i kryzysowych. Pełniąc tę ​​rolę, Bank Światowy zawsze bierze pod uwagę ryzyko systemowe i wdraża surowe wymogi, starając się zapewnić płynność potrzebującym stronom.

  1. Tworzenie depozytów na żądanie

Jako bank centralny Bank Światowy jest jedyną instytucją, która ma prawo do projektowania, drukowania i regulowania obiegu pieniądza. Jednym z nich jest dokonywanie wpłat na żądanie, takich jak bilard, rachunki czekowe i czeki. W przypadku problemu drukowania pieniędzy Bank Światowy dostosowuje się do sytuacji i warunków społecznych. Kiedy pojawia się inflacja, Bank Światowy rozprowadza więcej pieniędzy niż zwykle, aby inflacja szybko się skończyła. A gdy warunki są mniej sprzyjające, ilość pieniądza w obiegu zmniejsza się.

  1. Zostań pośrednikiem finansowym

Rola, która jest nie mniej ważna niż Bank Światowy, to pośrednictwo lub pomost między dwiema stronami, które się nawzajem potrzebują, a mianowicie między tymi, którzy potrzebują funduszy, a tymi, którzy mają lub mają nadwyżki funduszy. Między bankowością a społeczeństwem. W tym przypadku Bank zapewnia program, w którym otrzymuje oszczędności od ludności, które mają być przekazane z powrotem w formie kredytu. Oczekuje się, że ten kredyt będzie w stanie pomóc ludziom w ich wysiłkach na rzecz otwarcia własnych lub niezależnych firm, aby osiągnąć cele życiowe.

  1. Zarządzaj przepływem płatności i usług w bankowości.

Bank Światowy realizując rolę zarządzania przepływem płatności i usług bankowych poprzez prowadzenie różnych czynności, zasadniczo wspiera tę rolę, m.in .: depozyty, świadectwa depozytowe, oszczędności i inne podobne formy; Udzielanie i pożyczanie kredytów małym społecznościom, które chcą mieć niezależne firmy; Wystawienie pism lub dowodu uznania długu, zarówno długoterminowego, jak i krótkoterminowego.

Inni, Bank Światowy ma prawo do przenoszenia lub przenoszenia instrumentów dłużnych, niezależnie od tego, czy są używane na jego własny rachunek, czy też przez grupę reprezentowaną przez klienta; Udzielanie klientom finansowania na zasadzie udziału w zyskach zgodnie z przepisami rządowymi; Wdrażanie i lokowanie lub przekazywanie środków pieniężnych od jednego klienta do innego klienta w postaci papierów wartościowych, które nie są notowane lub nie są notowane na giełdzie; i świadczyć inne usługi bankowe klientom.

  1. Przeprowadzaj badania i monitoruj

Bank Światowy w swojej roli rutynowo poszukuje i wykopuje wszystkie ważne informacje, zwłaszcza te, które mogą zagrozić stabilności finansowej kraju. Monitoring prowadzony przez Bank Światowy ma charakter makroostrożnościowy, dzięki czemu Bank Światowy może monitorować i monitorować słabe punkty sektora finansowego, a także wykrywać i szukać nieoczekiwanych potencjałów, które zwykle wpływają na stabilność systemu finansowego kraju.

W ramach swojej funkcji badawczej Bank Światowy jest w stanie tworzyć i rozwijać instrumenty i wskaźniki potrzebne makroostrożnościom w celu wykrycia i ustalenia podatności systemu finansowego. Ostatecznie wyniki badań i monitoringu posłużą jako punkt odniesienia dla odpowiednich władz w podejmowaniu odpowiednich i skutecznych działań w celu zminimalizowania zakłóceń w sektorze finansowym.

Najnowsze posty