Dochód narodowy i korzyści z jego obliczania

Jak powszechnie wiadomo, dochód narodowy to średnia wysokość dochodu uzyskiwanego przez wszystkie gospodarstwa domowe (RTK) w jednym kraju. Dochód ten jest obliczany na okres, zwykle jeden rok.

Pojęcie dochodu narodowego zostało ukute przez brytyjskiego ekonomistę Sir Williama Petty'ego. W 1665 r. Szukał i znalazł łatwy i skuteczny sposób obliczania dochodów państwa. Po przeprowadzeniu szeregu badań i debat z parlamentami i innymi ekonomistami pojęcie obliczania dochodu znane jest do dziś.

Znajomość średniego dochodu uzyskiwanego przez wszystkie gospodarstwa domowe (RTK) w jednym kraju z pewnością ma cele i korzyści. W tym artykule omówimy 10 z nich.

(Przeczytaj także: 3 podejścia do obliczania dochodu narodowego)

Obliczanie całkowitego dochodu stanu

Jak sama nazwa wskazuje, obliczając dochód narodowy, możemy dowiedzieć się, jaki jest dochód danego kraju w danym okresie. Dochód ten może decydować o tym, czy kraj jest zamożny, czy nie.

Znajomość zalet i strat państwa

Obliczenie dochodu narodowego może nam powiedzieć, jakie straty i zyski generuje dany kraj. Dzięki prostym obliczeniom możemy sprawdzić, czy kraj ma duże zyski lub czy poniósł straty w wyniku upadłości.

Znajomość wydatków państwowych

Ta kalkulacja dochodu pozwala nam poznać kwotę wydatków poniesionych przez kraj w jednym okresie. Znając wydatki państwa, ekonomiści mogą określić, czy kraj wydaje za dużo, czy nie, i mogą zaproponować lepszą politykę.

Znajomość krajowego tempa wzrostu gospodarczego

Tempo wzrostu gospodarczego można określić, obliczając średnią wysokość dochodu uzyskiwanego przez wszystkie gospodarstwa domowe (RTK) w jednym kraju. Na tej podstawie możemy ocenić, czy wzrost gospodarczy kraju jest powolny czy wysoki.

Odniesienie do analizy ekonomicznej

Dochód narodowy może służyć jako punkt odniesienia do analizy sytuacji ekonomicznej kraju, zarówno przez ekonomistów, urzędników państwowych, jak i ogół społeczeństwa. Dochód ten może także w sposób kompletny i kompleksowy odpowiadać na różne pytania dotyczące stanu gospodarki narodowej.

Porównanie wzrostu gospodarczego krajów

Korzystając z tego dochodu, możemy porównać warunki i wzrost gospodarczy kraju z innymi krajami pod względem całkowitego dochodu, zysków i tak dalej.

Znajomość wkładu sektora biznesowego w dochód narodowy

Obliczając dochód narodowy, możemy dowiedzieć się, jak duża jest rola sektora biznesowego lub przemysłowego w krajowym wzroście gospodarczym. Stamtąd możemy dowiedzieć się, które sektory mają największy wkład, a których brakuje. Po tym czasie rząd może zacząć lepiej rozwijać sektor, aby wzrost gospodarczy kraju przyspieszył.

Formułowanie polityki

Nie dajcie się zwieść, dochód narodowy może być również wyznacznikiem przy kształtowaniu polityki. Na podstawie analizy uzyskanej dzięki tym dochodom rząd może wiedzieć, co poprawić, a co poprawić, aby utrzymać dobrobyt społeczności.

Klasyfikacja kraju

Często słyszymy określenia: kraje rolnicze, kraje uprzemysłowione, kraje naftowe. Wydaje się, że przydomek nadawany jest na podstawie największego wkładu ekonomicznego do sektora w kraju, o czym możemy się przekonać obliczając dochód narodowy.

Pomiar poziomu dobrobytu państwa

Dochód ten jest często powiązany z poziomem zamożności kraju. Po przeanalizowaniu wyników tego obliczenia dochodu możemy dowiedzieć się o tempie wzrostu gospodarczego, dochodzie państwa, zyskach i stratach w kraju. Jeśli wzrost gospodarczy jest dobry, można powiedzieć, że kraj jest zamożny.

Najnowsze posty